ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Αποκηρυγμένα (1886-1898)

Κτίσται

 

Η Πρόοδος οικοδομή είναι μεγάλη - φέρει

καθείς τον λίθον του· ο εις λόγους, βουλάς, ο άλλος

πράξεις - και καθημερινώς την κεφαλήν της αίρει

υψηλοτέραν. Θύελλα, αφνίδιός τις σάλος

 

εάν επέλθη, σωρηδόν οι αγαθοί εργάται

ορμώσι και το φρούδον των υπερασπίζοντ' έργον.

Φρούδον, διότι καθενός ο βίος δαπανάται

υπέρ μελλούσης γενεάς, κακώσεις, πόνους στέργων,

 

ίνα η γενεά αυτή γνωρίση ευτυχίαν

άδολον, και μακράν ζωήν, και πλούτον, και σοφίαν

χωρίς ιδρώτα ποταπόν, ή δούλην εργασίαν.

 

Αλλ' η μυθώδης γενεά ουδέποτε θα ζήση·

η τελειότης του αυτή το έργον θα κρημνίση

κ' εκ νέου πας ο μάταιος κόπος αυτών θ' αρχίση.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών