ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Αποκηρυγμένα (1886-1898)

Λόγος και Σιγή

 

Αζά καν ελκαλάμ μιν φάντα, ασσουκούτ μιν ζαχάμπ.

                        ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ

 

«Είναι χρυσός η σιωπή και άργυρος ο λόγος.»

 

Τις βέβηλος προέφερε τοιαύτην βλασφημίαν;

τις χαυνωθείς Ασιανός παραιτηθείς εις μοίραν

τυφλήν, βωβήν, τυφλός, βωβός; Ποίος οικτρός παράφρων

ξένος τη ανθρωπότητι, την αρετήν υβρίζων,

χίμαιραν είπε την ψυχήν, και άργυρον τον λόγον;

Το μόνον μας θεοπρεπές δώρημα, περιέχον

τα πάντα - ενθουσιασμόν, λύπην, χαράν, αγάπην·

εν τη ζωώδει φύσει μας ανθρώπινον το μόνον!

     Συ όστις τον αποκαλείς άργυρον, δεν πιστεύεις

το μέλλον, λύον την σιγήν, μυστηριώδες ρήμα.

Συ εν σοφία δεν τρυφείς, πρόοδος δεν σε θέλγει·

με την αμάθειαν - χρυσήν σιγήν - ευχαριστείσαι.

Νοσείς. Είν' η αναίσθητος σιγή βαρεία νόσος,

ενώ ο Λόγος ο θερμός, ο συμπαθής, υγεία.

Σκιά και νυξ είν' η Σιγή· ο Λόγος, η ημέρα.

Ο Λόγος είν' αλήθεια, ζωή, αθανασία.

     Λαλήσωμεν, λαλήσωμεν - σιγή δεν μας αρμόζει

αφού εις το ομοίωμα επλάσθημεν του Λόγου.

Λαλήσωμεν λαλήσωμεν - αφού λαλεί εντός μας

η θεία σκέψις, της ψυχής άυλος ομιλία.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών