ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Αποκηρυγμένα (1886-1898)


Vulnerant Omnes, Ultima Necat

 

Της Βρούγκου η μητρόπολις, ην πάλαι είχε κτίσει

δουξ Φλαμανδός τις ισχυρός και αφειδώς προικίσει,

έχει εν ωρολόγιον με αργυρούς πυλώνας

όπερ δεικνύει τον καιρόν από πολλούς αιώνας.

 

Είπε το Ωρολόγιον· «Είν' η ζωή μου κρύα

            και άχρους, και σκληρά.

Είναι ομοία δι' εμέ πάσα της γης ημέρα.

Παρασκευή και Σάββατον, Κυριακή, Δευτέρα,

δεν έχουσι διαφοράν. Ζω - χωρίς να ελπίζω.

Η μόνη διασκέδασις, η μόνη ποικιλία

είναι, εν τη μοιραία μου, πικρά μονοτονία,

            του κόσμου η φθορά.

Ότε τους δείκτας μου νωθρώς, εν μαρασμώ γυρίζω

μοι φανερώνεται παντός γηίνου η απάτη.

Τέλος και πτώσις πανταχού. Ατρύτου πάλης κρότοι,

στόνοι βομβούσι πέριξ μου - και συμπεραίνω ότι

Πληγώνει πάσα ώρα μου· φονεύει η εσχάτη.»

 

Ήκουσεν ο Αρχιερεύς τον λόγον τον αυθάδη

και είπεν· «Ωρολόγιον, η γλώσσ' αυτή απάδει

εις την εκκλησιαστικήν και υψηλήν σειράν σου.

Τοιαύτη σκέψις πονηρά εις την διάνοιάν σου

πόθεν εισήλθεν; ω μωρά, αιρετική ιδέα!

            Το πνεύμα σου μ' αχλύν

πυκνήν θα περιέβαλε πολύχρονος ανία.

            Άλλην αποστολήν

εκ του Κυρίου, των ωρών έλαβεν η χορεία.

Εκάστη αναζωπυρεί· γεννά η τελευταία.»

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών