ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Ανέκδοτα (1877;-1923)

[Η Κόρη του Μενκερά]

...............................................................................

μίαν ημέραν της νεκράς, το φάσμα μιας ημέρα[ς.]

Τις ήτον ο απάνθρωπος δεν λέγ' η ιστορία.

Της Ραμανάκτι ο φονεύς τις ήτο δεν γνωρίζω.

 

Πέρσης σατράπης βλοσυρός δούλον λαόν υβρίζων

ως ανακούφησιν τινά κ' εκδίκησιν δι' όσα

υβρίζεται ο ίδιος παρά ισχυροτέρων ·

ή Έλλην υπερήφανος μη βλέπων εν τω κόσμω

άλλο ή την Ελλάδα του, και της πτωχής βαρβάρου

παραμελών το τρυφερόν αίσθημα και του αγνού της β[ίου]

τον τελευταίον πόθον τον αγνόν.

 

................................................................................................

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών