ΤΑ ΝΕΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για τη δεύτερη κατεύθυνση σπουδών του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Ε.Μ.Π. με αντικείμενο το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών

 

Η πρόσκληση αυτή εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται σε εκείνους τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν μετά την απόκτηση αυτού του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, να εργαστούν στις ορεινές περιοχές της χώρας μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αξιοβίωτη ολοκληρωμένη τους ανάπτυξη και στο ξαναζωντάνεμα της Ελληνικής υπαίθρου.

 

 

1. Με την υπουργική απόφαση 84653/Β7 της 6ης Σεπτεμβρίου 2007 (ΦΕΚ 1889/τΒ/14.9.2007) ιδρύθηκε και θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και δεύτερη κατεύθυνση σπουδών, η οποία θα οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π., στο αντικείμενο Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.

 

2. Ο κύκλος σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. περιλαμβάνει μεταπτυχιακά μαθήματα και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας  και διαρκεί κατ’ ελάχιστο ένα πλήρες ημερολογιακό έτος και σε κάθε περίπτωση όχι πλέον των δύο ετών. Οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών τους σε μία από τις συνεργαζόμενες Σχολές του Ε.Μ.Π. για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

 

3. Τα μαθήματα και οι ερευνητικές εργασίες της δεύτερης κατεύθυνσης, η οποία θα λειτουργήσει το 2008, θα  πραγματοποιoύνται στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π.  στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του ΕΜΠ) στο Μέτσοβο, όπου θα διαμένουν δωρεάν οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που θα επιλεγούν και δεν έχουν μόνιμη κατοικία στο Μέτσοβο.

 

4. Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. διακρίνονται σε Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού και σε Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ έως δέκα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων έξι έως οκτώ τουλάχιστον Υποχρεωτικών Μαθημάτων Κορμού και στη συνέχεια, η εκπόνηση και έγκριση μεταπτυχιακής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εργασίες είναι υποχρεωτική. Θα μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο μέχρι μία και μάλιστα απολύτως δικαιολογημένη απουσία σε κάθε μάθημα. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές με δύο ή περισσότερες απουσίες σε ένα μάθημα αποκλείονται από τις εξετάσεις του μαθήματος.

 

5. Στην κατεύθυνση σπουδών “Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών” του Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. “Περιβάλλον και Ανάπτυξη”  γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Μηχανικοί Σχολών του Ε.Μ.Π. ή άλλων αντίστοιχων Τμημάτων/Σχολών Α.Ε.Ι. της χώρας και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με βαθμό διπλώματος ή πτυχίου τουλάχιστον 6,5 με άριστα το 10. Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι ισοτίμων Τμημάτων/Σχολών συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις, για τους οποίους η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του Ε.Μ.Π. Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό, γίνονται κατ' αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τμημάτων Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

 

6. Για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα ληφθούν υπόψη:

 

α. Οι σπουδές και ο γενικός βαθμός διπλώματος ή πτυχίου των υποψηφίων.

 

β. Η επίδοση στα συναφή προς το Δ.Π.Μ.Σ. μαθήματα και στη διπλωματική εργασία.

γ. Η επαρκής και τεκμηριωμένη γνώση ξένων γλωσσών (και ιδίως της αγγλικής) και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

δ. Η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία.

ε. Οι συστατικές επιστολές.

 

στ. Η επάρκεια της τεκμηρίωσης της επιθυμίας κάθε υποψηφίου να επιλεγεί ως Μεταπτυχιακός Φοιτητής στο Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» στην κατεύθυνση «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών          Περιοχών» και να παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα και τις ασκήσεις στις συγκεκριμένες συνθήκες της φυσικής, κλιματικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας μιας χαρακτηριστικής ζωντανής ορεινής           περιοχής της χώρας μας όπως το Μέτσοβο, στην οποία όλη τη διάρκεια του χρόνου παρουσιάζονται, εξελίσσονται και αντιμετωπίζονται πολυδιάστατα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά προβλήματα.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε είκοσι (20) κατ’ ανώτατο όριο. Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των παραπάνω κριτηρίων και των προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

7. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού ενημερωθούν διεξοδικά, στη διεύθυνση http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html του Διαδικτύου (Internet), για τη φυσιογνωμία, τη φιλοσοφία, τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” και τις απαιτήσεις του και αφού διαβάσουν τα σχετικά ενδεικτικά κείμενα για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη, καλούνται να κατεβάσουν από το Διαδίκτυο το ειδικό αρχείο – φόρμα αίτησης υποψηφιότητας (ή να το παραλάβουν από τη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων του Ε.Μ.Π.) και να καταθέσουν μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2008 στη

Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών:

Ε.Μ.Πολυτεχνείο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

157 80 Αθήνα

(Ώρες εξυπηρέτησης υποψηφίων 11:30-13:30)      

  

α. Ηλεκτρονικό αρχείο της πλήρως συμπληρωμένης φόρμας αίτησης υποβολής υποψηφιότητας, το οποίο θα σταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   (e-mail), ως συνημμένο αρχείο (attachment), στη διεύθυνση perana@survey.ntua.gr (Μόνο σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής e-mail από τον υποψήφιο, το ηλεκτρονικό αρχείο μπορεί να κατατεθεί σε CD ή δισκέτα στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.). Σε όσους στείλουν την αίτησή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα σταλεί, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα βεβαιώνει την παραλαβή του σχετικού αρχείου. Στην αίτησή του, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να τεκμηριώσει με επάρκεια την επιθυμία του να επιλεγεί ως Μεταπτυχιακός Φοιτητής στη συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ., η οποία εστιάζει στην έρευνα και μελέτη των πολυδιάστατων διαλεκτικών σχέσεων των θεμάτων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος των Ορεινών Περιοχών της κατ’εξοχήν ορεινής χώρας μας, η οποία μαζί με την Αυστρία αποτελούν τις ορεινότερες χώρες της Ευρώπης, και όχι μηχανιστικά και/ή αθροιστικά σε θέματα είτε Ανάπτυξης ή Περιβάλλοντος. Χρήσιμη γι’ αυτό υποδομή αποτελούν τα σχετικά κείμενα που παρουσιάζονται στη διεύθυνση του Προγράμματος στο Διαδίκτυο και τα οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μελετήσει για να διαπιστώσουν αν όντως η συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών του  Μεταπτυχιακού Προγράμματος καλύπτει τις προσδοκίες τους.

 

β. Φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος θα περιλαμβάνει απαραιτήτως:

 

β.1. Υπογεγραμμένο αντίτυπο (εκτύπωση) της συμπληρωμένης παραπάνω φόρμας αίτησης υποψηφιότητας.

 

β.2. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι  τελειόφοιτοι θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι αποδέχονται η τυχόν επιλογή τους να γίνει με την προϋπόθεση απόκτησης του πτυχίου τους και προσκόμισης του σχετικού επικυρωμένου αντιγράφου μέχρι την έναρξη των μαθημάτων της 2ης κατεύθυνσης του ΔΠΜΣ.

β.3. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).

 

β.4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (στα ελληνικά ή αγγλικά αν ο υποψήφιος προέρχεται από ξένο Πανεπιστήμιο).

 

β.5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 4 σελίδες) το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

 

β.6. Αντίτυπα (τυχόν) ερευνητικών εργασιών του υποψηφίου οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια με σύστημα κριτών.

 

β.7. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας, με υποβολή και των σχετικών επικυρωμένων αντιγράφων πιστοποιητικών.

 

β.8. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και     των βασικών και/ή ειδικότερων λογισμικών τα οποία υποστηρίζουν την έρευνα, ανάλυση και αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος από την οπτική της κάθε ειδικότητας.

 

β.9. Βεβαίωση ότι μπορούν να εκπληρώνουν στο ακέραιο τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις κάθε εβδομάδα από το πρωί της Δευτέρας ως και το απόγευμα της Παρασκευής.

 

β.10.  Βεβαίωση της υπηρεσίας/εργοδότη τους, εφ’ όσον εργάζονται, ότι σε  περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν τις  παραπάνω υποχρεώσεις τους.

 

β.11. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

 

8. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν από τους υποψηφίους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2008. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά. Για όσους στείλουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους ταχυδρομικά, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 

9. Οι κατ’ αρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιλογή τους στο Πρόγραμμα στο μεγαλύτερο βαθμό, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά να λάβουν μέρος σε προσωπική συνέντευξη από τα μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” μέχρι τις 10 Μαρτίου 2008. Στη συνέντευξη αυτή θα πιστοποιηθεί η επάρκεια της τεκμηρίωσης επιλογής της συγκεκριμένης κατεύθυνσης σπουδών από τους υποψηφίους.

 

10. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στις ιστοσελίδες του Προγράμματος και από την κ. Μ. Μπεζεριάνου και τον κ. Κ.Βαμβουκάκη, τηλ. 210 772 2780, την κ. Σ. Κουμαντάκη, τηλ. 210 772 2776 και τη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, κ. Φ. Κρεμιζή, τηλ. 210 772 2692.

 

 

Αθήνα, 25/10/2007

Καθηγητής Δ. Ρόκος

Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π.

“Περιβάλλον και Ανάπτυξη”