ΤΑ ΝΕΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ εδώ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

    

     

     

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

E- mail   kenef@uoi.gr // kpetsios@uoi.gr

Ιστοσελίδα: www.kenef.phil.uoi.gr

Θεσμοθετημένο: Π.Δ. 349 (ΦΕΚ 290, 3 Δεκεμβρίου 2003)

Το Εργαστήριο έχει τιμηθεί με δύο (2) Βραβεία Αριστείας

    

   

  

  

 

1.       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Φιλοσοφίας, το Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας στο οποίο απόκειται πλειάδα εξαιρετικά σπάνιων και πλούσιων αυτοτελών ιστορικοφιλοσοφικών Συλλογών, που συναπαρτίζονται από χειρόγραφα και παλαίτυπα, των οποίων ο αριθμός υπερβαίνει τις 43.000 και μία σειρά Αρχείων. Στη Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου απόκεινται τα έργα όλων σχεδόν των Νεοελλήνων φιλοσόφων από τον 15ο αιώνα έως και σήμερα, καθώς και η συναφής βιβλιογραφία.

Πρόσφατα το Εργαστήριο απέκτησε το «Αρχείο του Λέανδρου Βρανούση», το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την πνευματική ιστορία της Ηπείρου και τον Ελληνισμό των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών. Η συλλογή του υλικού, η καταλογογράφησή του και η ψηφιακή του προβολή συνεχίζεται, ενώ στα Σεμινάρια που διεξάγονται στον συγκεκριμένο χώρο έχουν κληθεί και έχουν διδάξει Καθηγητές Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και ερευνητές που ασχολούνται με εξειδικευμένα προβλήματα της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας. Η βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου προσφέρει τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε ερευνητές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, να έλθουν σε επαφή με σπάνια κείμενα Νεοελλήνων Φιλοσόφων και με τον τρόπο αυτό προάγεται η έρευνα στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Ήδη έχουν εκπονηθεί μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που άπτονται ζητημάτων της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας με επιβλέποντα τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, Καθηγητή Κωνσταντίνο Θ. Πέτσιο.

 

2.      ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

 

Η συγκέντρωση των έργων των Νεοελλήνων Φιλοσόφων από τον 15ο αιώνα έως σήμερα, καθώς και της συναφούς Βιβλιογραφίας συνιστά την βασική επιδίωξη του Εργαστηρίου. Παράλληλα η συλλογή τεκμηρίων και η αποθησαύριση πρωτογενών πηγών που αφορούν την περίοδο της Τουρκοκρατίας, αλλά και την σύγχρονη περίοδο συμβάλλει καθοριστικά στην ανασυγκρότηση του πνευματικού και πολιτιστικού ορίζοντα του Νέου Ελληνισμού. Ήδη το Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας με την υλοποίηση δύο Προγραμμάτων (Πρόταση 65 και Πρόταση 172 του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας) ηλεκτρονικής καταγραφής και προβολής των τεκμηρίων που απόκεινται στις Συλλογές του, καθώς και με την ψηφιοποίηση ιστορικοφιλοσοφικών κειμένων καθίσταται πόλος έλξης για την ελληνική και διεθνή έρευνα, όπως πιστοποιείται από τον αριθμό των επισκεπτών από ολόκληρο την διεθνή επιστημονική κοινότητα, που υπερβαίνει τις 750.000. Ήδη προβάλλονται στην Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου (www.kenef.phil.uoi.gr) πάνω από 250.000 ψηφιοποιημένα τεκμήρια, στα οποία η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Για τη συμβολή του στην ανάδειξη της επιστημονικής έρευνας το Εργαστήριο έχει τιμηθεί με δύο (2) Βραβεία Αριστείας (βλ. συνημμένα).

Επίσης μία σημαντική ερευνητική δραστηριότητα συνιστά η έκδοση χειρογράφων φιλοσοφικών πηγών στο Περιοδικό του Εργαστηρίου Κάτοπτρον Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, το οποίο συνιστά ένα έγκυρο και ήδη αναγνωρισμένο από την έρευνα της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας Επιστημονικό Περιοδικό. Μέσω της διαδικασίας αυτής οι προπτυχιακοί και κυρίως οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες εξοικειώνονται με την παλαιογραφία και την κριτική έκδοση κειμένων.

 

3.      ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Το Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας διαθέτει δικό του χώρο και την απαραίτητη για την ψηφιοποίηση κειμένων και microfilms ηλεκτρονική υποδομή. Προφανώς, υπάρχει το επιτακτικό αίτημα της ανανέωσης του εξοπλισμού, έτσι ώστε το Εργαστήριο, το οποίο λειτουργεί χάρη στην εθελοντική προσφορά μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, να συνεχίσει την ερευνητική του δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει έτσι ώστε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να έχει το «τεκμήριο αρμοδιότητας», όσον αφορά την έρευνα της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας.

 

4.      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Οι ανελλιπώς προσφερόμενες υπηρεσίες σε τρίτους (ερευνητές, κλπ.) αφορούν την δυνατότητα επιτόπιας ή εξ  αποστάσεως μελέτης του αρχειακού ιστορικοφιλοσοφικού υλικού του Εργαστηρίου και βεβαίως είναι δωρεάν, όπως οφείλει ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο. Υπάρχει ήδη συνεργασία με το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών και τόσο η διευθύντριά του Δρ. Μαρία Πρωτοπαπά – Μαρνέλη, όσο και άλλοι ερευνητές έχουν εργασθεί στον χώρο. Παράλληλα, το Εργαστήριο έχει υλοποιήσει την Προγραμματική Σύμβαση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τον Δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και έχει καταλογογραφήσει και ψηφιοποιήσει κείμενα των Βιβλιοθηκών του Ζαγορίου.

 

    5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Από το Εργαστήριο υλοποιήθηκαν τα εξής ερευνητικά έργα:

Α). Έργο με τίτλο «Ελληνομουσείον» (Πρόταση 65 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»).

Β). Έργο με τίτλο: «Η Νεοελληνική Φιλοσοφία κατά τον 19ο αιώνα» (Πρόταση 172 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»).

Γ). Έργο με τίτλο: «Βιβλιοθήκες του Ανατολικού Ζαγορίου» (Προγραμματική Σύμβαση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τον Δήμο Ανατολικού Ζαγορίου).

 

6.       ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Α). Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτιον της Μεταφυσικής. Εισαγ., επιμ., Βασιλική Μπόμπου Σταμάτη, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, 2007.

Β). Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, Νεοελληνική Φιλοσοφία: Από την έρευνα των πηγών στην προβολή των δεδομένων, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, 2007 [Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά –αγγλικά].

Γ). Ευβουλία. Αφιέρωμα στον Ομ. Καθηγητή Βασ. Α. Κύρκο. Επιμ., Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος.  Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, 2010.

Δ). Ευγένιος Βούλγαρις, Λογική εκ παλαιών τε και νεωτέρων συνερανισθείσα […], εν Λειψία, 1766. Ανατύπωση με εισαγ., επιμ., ευρετήρια Κωνσταντίνου Θ. Πέτσιου. Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, 2010.

Ε). Κάτοπτρον Νεοελληνικής Φιλοσοφίας. Περιοδική έκδοση του Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας. Τόμος Α΄ (Ιωάννινα, 2007)

Στ). Κάτοπτρον Νεοελληνικής Φιλοσοφίας. Περιοδική έκδοση του Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας. Τόμος Β΄ (Ιωάννινα, 2011).

Ζ) Κάτοπτρον Νεοελληνικής Φιλοσοφίας. Περιοδική έκδοση του Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας. Τόμος Γ΄ (Ιωάννινα, 2016).

Η). Ψηφιακοί Δίσκοι με τα έργα Νεοελλήνων Φιλοσόφων.

Θ. Ψηφιακός Δίσκος με τις Διαθήκες και τα σχετικά τεκμήρια των Ηπειρωτών Ευεργετών.

   

   

 

 

 

      αριθμός επισκεπτών