Το ΦΕΚ διορισμού του Παντελή Καψή

στη θέση του υφυπουργού για τη νέα Δημόσια Τηλεόραση

δημοσιοποιούν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ με τις ετήσιες αποδοχές του.

 

Διαβάστε περισσότερα: http://www.i-reportergr.com/2013/08/blog-post_22.html#ixzz2eDjXojX2

 


  

Αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους ertsocial: Στη χώρα που οι χαμηλοσυνταξιούχοι παίρνουν γύρω στα 300-500 ευρώ, στη χώρα με το 1,5 εκατομμύριο ανέργους, στη χώρα των κομμένων μισθών και δώρων, στη χώρα των 250.000 «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, στη χώρα όπου...

 ...τα μαγαζιά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σ' αυτά που έχουν ήδη βάλει λουκέτο και σ' αυτά που θα βάλουν προσεχώς, στη χώρα που ένα μεγάλο μέρος του λαού τρώει σε συσσίτια της Εκκλησίας, στη χώρα που νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα γιατί δεν έχουν να το πληρώσουν, στη χώρα που ο λαός παγώνει το χειμώνα γιατί είναι ακριβό το πετρέλαιο, στη χώρα που αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα γιατί είναι ακριβή η βενζίνη και υψηλά τα τέλη κυκλοφορίας, στη χώρα που τέλος πάντων συμβαίνουν αυτά και άλλα πολλά και χειρότερα, πόσα λέτε πως παίρνει ο υπουργός που είναι αρμόδιος για τη Νέα Κρατική Τηλεόραση;

Κρατηθείτε: 451.250 ευρώ το χρόνο!!! Πρόκειται βεβαίως για τον «πολύ» Παντελή Καψή, πρώην του ΚΚΕ εσωτερικού (στα νιάτα του), πρώην παπανδρεϊκό στις εποχές της δόξας του και νυν υπουργό της... δεξιάς συγκυβέρνησης.

Κι όποιος αμφιβάλλει, ας διαβάσει το ΦΕΚ με ημερομηνία 14 Αυγούστου 2013 και με την υπογραφή του Σαμαρά (της «περικοπής δαπανών») φαρδιά-πλατιά από κάτω!

 

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ

 

**************************************************************************

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ                                Αρ. Φύλλου 1994

14 Αυγούστου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και σύσταση θέσεων μετακλητών υπαλλήλων, ειδικών Συμβούλων και συνεργατών. ...................................................................................................... 1

Τροποποίηση Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Αμοιβαίων Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων. ..... 2

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6750/3.12.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία και προϋποθέσεις εισαγωγής μαθητών στις ΕΠΑ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. ». ......................................................... 3

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Υ374 (1)

Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και σύσταση θέσεων μετακλητών υπαλλήλων, ειδικών Συμβούλων και συνεργατών.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ −

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 εδ. γ, 4, 6 και 8 του άρθρου 55, της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 47, των άρθρων 56, 57 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄/137), όπως ισχύει.

3. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/140).

4. Το Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός του Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α΄/40).

5. Το Π.Δ. 113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄/194).

6. Την Υ 48/9−7−2012 απόφαση Πρωθυπουργού, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄/2105).

7. Την Υ 307 απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Παντελεήμονα Καψή (ΦΕΚ Β΄/1635).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 225.625 ευρώ περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος 2013, 451.250 ευρώ περίπου για το έτος 2014, και το ίδιο χρηματικό ποσό (451.250 ευρώ) για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες αυτές θα καλυφθούν, όσον αφορά στο τρέχον οικονομικό έτος από πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Φ. 23−730 ΚΑΕ ομάδων 0200, 0500, 0700, 0800 και 1000). Κατά τα επόμενα έτη, η προκαλούμενη δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται κατ’ έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

9. Την αριθμ. ΔΑΠ 353/22−7−2013 βεβαίωση δεσμεύσεως πίστωσης, αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται από 26−06−2013 Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό για την έτερη εκ των δύο προβλεπόμενων στη διάταξη της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 47 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98) θέσεων Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

2. Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο συνιστώνται για την εκπλήρωση του σκοπού του δέκα (10) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και πέντε (5) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.

3. Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο μπορεί να αποσπώνται για την εκπλήρωση του σκοπού του έως πέντε (5) υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα.

  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2013

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ