Σύγχρονα θέματα
"ανάπτυξη" 

ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος
και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών

METSOVION INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTER
M.I.R.C. of the N.T.U.A.
for the protection and development of mountainous environment
and local European cultures


 

8ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

 

Η  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ


ΜΕΤΣΟΒΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

 

 

Το Συνέδριο αφιερώνεται στην μνήμη του αξέχαστου συναδέλφου,

Αντιπρύτανη του Ε.Μ.Π., Στράτου Γαλανή

 

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, Ιούνιος  2015

 

 

 

1.        ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) ΤΟΥ Ε.Μ.Π. για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών, μετά από πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και εκτιμώντας την ουσιαστική επιτυχία των πρώτων επτά Συνεδρίων που έγιναν ανά τριετία από το 1995, στο πλαίσιο του θεσμού του Ε.Μ.Π. "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο", αποφάσισαν την οργάνωση του 8ου ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., το Σεπτέμβριο του 2016 στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π., (ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.) στο Μέτσοβο.

Και με το Συνέδριο αυτό, την οργάνωση του οποίου στηρίζουν το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Μετσόβου και το Ίδρυμα Ερευνών Κτηματολογίου, το Ε.Μ.Π. αναγνωρίζει και τιμά τη συμβολή των Μετσοβιτών ευεργετών του στην ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξή του και επιστρέφει ένα μέρος του χρέους του στη γενέτειρα τους.

Το θέμα του 8ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. είναι:

 

Η  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

 

και επιδιώκεται μέσα απ' αυτό η στενότερη προσέγγιση του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Θεσσαλίας, αλλά και όλης της Ελλάδας, με τα σχετικά Ερευνητικά Κέντρα και του φορείς του δημόσιου και του κοινωνικού τομέα, καθώς και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών διεπιστημονικών ερευνητικών συνεργασιών, οι οποίες, πέρα από τις θεωρητικές αναλύσεις και συμβολές στα θέματα του Συνεδρίου, θα πραγματεύονται και συγκεκριμένες σχετικές εφαρμογές, οι οποίες θα αφορούν στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ελλάδας και ιδιαίτερα των Ορεινών, των Νησιωτικών και των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών της, αλλά και της Ηπείρου ειδικότερα.

 


2.         ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ

Τα Συνέδρια του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. πραγματοποιούνται από το 1995 και κάθε τρία χρόνια στο Μέτσοβο και παρουσιάζουν:

(α) Επιστημονικές, Ερευνητικές και Τεχνικές/ Τεχνολογικές συμβολές επιστημόνων και Διπλωματούχων Μηχανικών, αλλά και των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Θεσσαλίας καθώς και των άλλων ΑΕΙ της χώρας, τόσο σε γενικότερα θέματα Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, όσο και σε αντίστοιχα θέματα, τα οποία σχετίζονται αμέσως ή εμμέσως με το Μέτσοβο και το ευρύτερο Ηπειρωτικό Περιβάλλον τους, στην κατεύθυνση επιδίωξης της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης για τη χώρα μας. (β) Τις καλύτερες σπουδαστικές, διπλωματικές και/ ή μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες σπουδαστών του Ε.Μ.Π., και των Πανεπιστημίων της χώρας σε θέματα Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. (γ) Διεπιστημονικές και Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, αναλύσεις και επεξεργασίες των πολυδιάστατων σύγχρονων, πλανητικής κλίμακας και σημασίας προβλημάτων σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό τεχνικό/ τεχνολογικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, τα οποία και σχετίζονται με την παρακολούθηση, την προστασία και το ξαναζωντάνεμα του Ορεινού και του Νησιωτικού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Πολιτισμών και γενικότερα με την πολυδιάστατη συμβολή της Παιδείας, της Έρευνας και της Τεχνολογίας στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της πατρίδας μας.

 

  

3.             ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 8ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 8ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., στο παραπάνω πλαίσιο, θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στη μελέτη, την έρευνα και την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών για την αντιμετώπιση ορισμένων αμέσου προτεραιότητας προβλημάτων, για τα οποία καλούνται ιδιαίτερα: τα τμήματα, οι τομείς και τα εργαστήρια του Ε.Μ.Π., των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Θεσσαλίας και των άλλων ΑΕΙ της χώρας, καθώς και οι διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες των Α.Ε.Ι., των σχετικών Ερευνητικών Κέντρων και των Φορέων του Δημοσίου να συμβάλουν με σχετικές ερευνητικές εργασίες, ανακοινώσεις, σπουδαστικά θέματα, διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες και μελέτες, αξιοποιώντας τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και μελετητικές τους δυνατότητες στο διάστημα μέχρι την διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Η ειδικότερη θεματολογία του 8ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. περιλαμβάνει:
θεωρητικές συμβολές, κριτικές προσεγγίσεις και συγκεκριμένες μελέτες, προτάσεις, δράσεις και εφαρμογές, οι οποίες συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη ή ολοκλήρωση μεθόδων, τεχνικών, λογισμικού και/ ή λοιπών επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών και καινοτομιών σε ένα από τα παρακάτω διεπιστημονικά θεματικά πεδία:

 

Ενότητα 1: Πολυδιάστατη κρίση και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη

·           Κρίση και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Οι ιδιαιτερότητες και οι θεμελιώδεις ανάγκες των ορεινών, των νησιωτικών και των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών.

·           Πλανητικές, ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές, πολιτικές και κίνητρα για την ανάπτυξη, το ξαναζωντάνεμα, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία των ορεινών, των νησιωτικών και των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών. Αναπτυξιακοί στόχοι για το 2020 και το όραμα του 2050. Κριτικές αξιολογήσεις, προτάσεις, εφαρμοσμένα παραδείγματα.

·           Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) στις ορεινές, νησιωτικές και γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές. Παρακολούθηση και ανάλυση των δημογραφικών μεταβολών.

·           Συμμετοχικές πρωτοβουλίες, διαδικασίες και δράσεις στη λήψη και εφαρμογή αναπτυξιακών αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Η ιδιαίτερη συμβολή των νέων και των νέων επιστημόνων στην ανάπτυξη των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών.

·           Ευρωπαϊκά και ελληνικά προγράμματα ανάπτυξης των ορεινών, των νησιωτικών και των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών. Προϋποθέσεις, αντικείμενο, χρηματοδοτήσεις, έργα, δράσεις, αποτελέσματα, κριτικές αξιολογήσεις.

 

Ενότητα 2: Περιβάλλον και Πολιτισμός

·           Ο περιβαλλοντικός και πολιτισμικός πλούτος των ορεινών, των νησιωτικών και των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών ως θεμέλιο για το ξαναζωντάνεμά τους: Στρατηγικές, πολιτικές, μέθοδοι προστασίας, διατήρησης, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Προτεραιότητες, δυνατότητες και περιορισμοί. Χωροταξικά στοιχεία και μορφολογία οικισμών.

·           Μείωση βιοποικιλότητας και υποβάθμιση οικοσυστημάτων. Προστασία και διαφύλαξη των τοπικών αυτοφυών ποικιλιών και της τοπικής ορνιθοπανίδας. Ο ρόλος των προστατευόμενων περιοχών.

·           Άυλη πολιτιστική κληρονομιά: Η συμβολή των τοπικών πολιτισμών (παραδόσεις, έθιμα, λαογραφία, τοπική ιστορία, τοπική διατροφή, πολιτισμικός πλούτος, τοπικές διάλεκτοι/ ντοπιολαλιά, αυτόχθονη γνώση/ τεχνογνωσία) των ορεινών, των νησιωτικών και των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών στην έξοδο από την ανθρωπιστική και οικονομική κρίση. Διαφύλαξη και αξιοποίηση. Θεωρία και πράξη.

·           Τουρισμός και διαφύλαξη βιοποικιλότητας και πολιτισμικής κληρονομιάς στις γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές. Παραδείγματα καλών πρακτικών από την Ελλάδα και τον κόσμο.

 


Ενότητα 3: Τοπική παραγωγή και απασχόληση

·           Η παραγωγική ανασυγκρότηση ως θεμελιώδες στοιχείο της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης στις ορεινές, τις νησιωτικές και τις γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές.

·           Συμβατικές, παραδοσιακές και εναλλακτικές καλλιέργειες. Προστασία, διαφύλαξη και ανάδειξη της ποιότητας των τοπικών καλλιεργούμενων ποικιλιών και  των αυτόχθονων φυλών ζώων.

·           Τοπικά προϊόντα ποιότητας των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών και οι αναπτυξιακές τους προοπτικές σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση, προώθηση. Η ενσωμάτωσή τους στην αναγνωρίσιμη τουριστική ταυτότητα των περιοχών προορισμού.

·           Προσέλκυση και αναπτυξιακή πολιτική διαχείρισης του κοινωνικού τουρισμού στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας. Υποδομές, μεγέθη και ποιότητες παραδοσιακής φιλοξενίας.

 

Ενότητα 4: Παιδεία, έρευνα και τεχνολογία

·           Η Παιδεία στις/ για τις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές, ως παράγων ξαναζωντανέματος και ως μοχλός Ολοκληρωμένης Ανάπτυξής τους.

·           Η Έρευνα για τις απομονωμένες περιοχές: η έννοια της απομόνωσης (κοινωνική, παραγωγική, πολιτισμική κλπ.), μέθοδοι εκτίμησης, τρόποι αντιμετώπισης.

·           Κοινωνική χρηματοδότηση της έρευνας για τις ορεινές, νησιωτικές και γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές. Προβλήματα, περιορισμοί, προοπτικές σε περίοδο κρίσης.

·           Ανάπτυξη νέων, χρήσιμων για τον άνθρωπο και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις ορεινές, νησιωτικές και γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές.

·           Ενεργειακή φτώχεια και ορεινές/ νησιωτικές περιοχές.

·           Η συμβολή των διεπιστημονικών ερευνητικών και μελετητικών ομάδων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ορεινών, νησιωτικών και γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών. Θεωρητική τεκμηρίωση και πρακτικές εφαρμογές.

 

 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με θέματα:

 

-           Στρατηγικές, πολιτικές, σχεδιασμοί και αυτοοργανωμένες συλλογικές εναλλακτικές πρωτοβουλίες και δράσεις για την κοινωνική, πολιτική και παραγωγική ανασυγκρότηση της ορεινής και της νησιωτικής Ελλάδας και την έξοδο από την ανθρωπιστική και οικονομική κρίση. Δομές, προβλήματα και προοπτικές.

 

-           Παραδείγματα συμβολής εναλλακτικών, αλληλέγγυων, συνεργατικών και συμμετοχικών παραγωγικών δράσεων και των τοπικών συλλογικοτήτων στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής και οικονομικής κρίσης σε γεωγραφικά απομονωμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και πρακτικές για την Ολοκληρωμένη τους Ανάπτυξη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

 

 

4.        ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει και έκθεση ειδικών σπουδαστικών θεμάτων, διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών, αλλά και μελετών, εφαρμογών, έργων και ερευνών υποψηφίων διδακτόρων, διπλωματούχων Μηχανικών και άλλων επιστημόνων πάνω σε τεχνικά, τεχνολογικά, αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέματα και προβλήματα, τα οποία αφορούν στις Ορεινές Περιοχές, το Μέτσοβο και την ευρύτερη περιφέρειά του.

Ειδικότερα, μ' αυτή την πρώτη ανακοίνωση το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. θέλουν να ενθαρρύνουν τα μέλη ΔΕΠ του Ε.Μ.Π. και τους σπουδαστές να προωθήσουν την εκπόνηση διπλωματικών και άλλων εργασιών στα θέματα της γενικής και της ειδικότερης θεματολογίας του Συνεδρίου.

 

 

5.        ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Καθηγητής Ι. Γκόλιας

Πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Καθηγητής Σ. Σιμόπουλος

Πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Καθηγητής Κ. Μουτζούρης

Πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Καθηγητής Α. Ανδρεόπουλος

Πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Ομότιμος Καθηγητής Θ. Ξανθόπουλος

Πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Ομότιμος Καθηγητής Ν. Μαρκάτος

Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλ. Καχριμάνης

Δήμαρχος Μετσόβου, Κ. Τζαφέας

 

    

6.        ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Καθηγητής Δημ. Καλιαμπάκος, Ε.Μ.Π., Διοικητικός και Αν. Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Ε.Μ.Π.

Ομότιμος Καθηγητής Ερ. Καψωμένος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ομότιμος Καθηγητής, Ι. Κουμαντάκης, Ε.Μ.Π.

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Ε.Μ.Πολυτεχνείο

Ομότιμος Καθηγητής Δ.-Δ. Μπαλοδήμος, Ε.Μ.Π.

Καθηγητής Π. Νούτσος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ομότιμος Καθηγητής Δ. Ρόκος, Ε.Μ.Π., Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου, Ε.Μ.Π.

 

 

7.        ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Καθηγητής Δημ. Καλιαμπάκος, Ε.Μ.Π., (Συντονιστής και Υπεύθυνος του Συνεδρίου)

Απ. Μπίσας, Πρόεδρος Ε.Σ.Μετσοβιτών Αθηνών και Ταμίας του Δ.Σ.του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Ηλ. Ζούβιας, Αντιπροέδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Κ. Βασίλη-Βασιλείου, Διπλ. Α.Τ.Μηχ., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Μ.Π.

Α. Γεροντέλη, Περιβαλλοντολόγος, Μ.Δ.Ε. Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Ε.Τ.Ε.Π. Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Σ. Γιαννακοπούλου, Δρ Α.Μηχ., Ερευνητής Ε.Μ.Π.

Η. Δούλος, Μηχ. Μηχ. & Αερον.,Υπ. Δρ Ε.Μ.Π.

Ν. Κατσουλάκος, Δρ Μ.Μηχ., Ερευνητής Ε.Μ.Π.

Π. Κολοκούσης, Δρ Α.Τ.Μηχ., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Μ.Π.

Μ. Κοφινάς, MA Industrial Design, Ε.Τ.Ε.Π. Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο

Δ. Λαμπράκης, Δρ Μηχ.Μ.Μ., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Μ.Π.

Αν. Λαμπρόπουλος, Διπλ. Α.Τ.Μηχ., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Μ.Π.

Ε. Μιχαηλίδου, Γεωπόνος, Μ.Δ.Ε. Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Ε.Τ.Ε.Π. Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Δ.-Δ. Μπαλοδήμος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Γ. Παναγιωτόπουλος, Γεωπόνος Γ.Π.Α., Υπ. Δρ Ε.Μ.Π.

Αν. Παπαγιάννη, Διπλ. Α.Τ.Μηχ., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Μ.Π.

Λ. Παπαδά, Π. Μηχ., Υπ. Δρ Ε.Μ.Π.

Ελ. Ρόκκου, Γεωπόνος, πρώην Προϊσταμένη Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου

Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

 

 

8.         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΦΙΣΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., καλεί τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές του Ε.Μ.Π. και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, αλλά και των άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας, να προετοιμάσουν αφίσα για την προβολή του 8ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του  Ε.Μ.Π., με θέμα:

 

Η  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

 

με βραβείο 750€ για την καλύτερη αφίσα.

Λεπτομέρειες για το βραβείο αυτό θα δοθούν με την 2η Ανακοίνωση του Συνεδρίου.

 

 

9.         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., προκηρύσσει βραβεία

 

·                για την καλύτερη ερευνητική εργασία νέου επιστήμονα ή ομάδας νέων επιστημόνων ηλικίας μέχρι 30 ετών στα πεδία της ειδικότερης θεματολογίας του Συνεδρίου, με οικονομική ενίσχυση 1000€.

 

·                για την καλύτερη ομαδική εργασία μαθητών της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς που θα τη συντονίσουν, στο πεδίο της γενικής θεματολογίας του Συνεδρίου

 

Η  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

 

με οικονομική ενίσχυση 1000€.

Στα σχολεία των Ορεινών, Νησιωτικών και γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών, τα οποία θα υποβάλουν εργασία στο Συνέδριο παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις τους για το ξαναζωντάνεμα του τόπου τους, θα δοθούν σειρές τόμων των προηγούμενων Συνεδρίων του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

 

Λεπτομέρειες για τα βραβεία αυτά θα δοθούν με τη  2η Ανακοίνωση του Συνεδρίου.

 

 

 

10.      ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες, διπλωματούχοι μηχανικοί, ερευνητές και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Ε.Μ.Π. και των Α.Ε.Ι. της χώρας θα πρέπει να υποβάλουν περιλήψεις των εισηγήσεών τους στο πλαίσιο της γενικής και ειδικής θεματολογίας του Συνεδρίου μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015.

Οι περιλήψεις θα πρέπει να είναι εκτυπωμένες σε χαρτί Α4 με 2,5cm περιθώριο, να μη υπερβαίνουν τις πεντακόσιες (500) λέξεις και να περιγράφουν με σαφήνεια: το αντικείμενο της εισήγησης, την μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος, τα εμπειρικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα συμπεράσματα.

Οι υποψήφιοι εισηγητές θα πρέπει να συμπεριλάβουν στις περιλήψεις τους και τις πιο βασικές βιβλιογραφικές τους αναφορές.

Στις περιλήψεις θα πρέπει να προτάσσονται κεντρωμένα: Ο τίτλος της εργασίας και στη συνέχεια τα ονόματα, οι ιδιότητες και οι διευθύνσεις των συγγραφέων.

Οι εισηγητές των οποίων οι περιλήψεις θα επιλεγούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα ειδοποιηθούν μέχρι τη 10η Ιανουαρίου 2016 για να υποβάλουν το πλήρες κείμενο των εισηγήσεών τους, με τελική προθεσμία την
31η Μαΐου 2016, σύμφωνα με τις προδιαγραφές οι οποίες θα τους σταλούν.

Οι προθεσμίες θα τηρηθούν αυστηρά και μόνο οι εργασίες των οποίων το πλήρες κείμενο θα εγκριθεί από την Επιστημονική Επιτροπή θα περιληφθούν στα Πρακτικά του.

Για κάθε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
(Ομότιμος Καθηγητής Δ.Ρόκος, Ε. Μιχαηλίδου, Ε.Τ.Ε.Π., υποψ. διδάκτωρ Ε.Μ.Π. και Α. Γεροντέλη, Ε.Τ.Ε.Π., ΜΔΕ Ε.Μ.Π. Περιβάλλον και Ανάπτυξη), τηλ. 210 7722593, 7723482, 7723944 και 7723448, Κ. Βασίλη-Βασιλείου, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Μ.Π., τηλ. 210 7722769,
fax: 210 7722594.

 

καθώς και στο δικτυακό τόπο του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

 

http://www.ntua.gr/MIRC/

 

 

Οι Περιλήψεις και αργότερα οι Εισηγήσεις οι οποίες θα επιλεγούν θα πρέπει να αποστέλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

 

drdrok@central.ntua.gr, mirc@central.ntua.gr και kvas@survey.ntua.gr

 

καθώς και στη διεύθυνση:

 

Ομότιμο Καθηγητή Δ.Ρόκο
Επιστημονικό Υπεύθυνο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης
Τομέας Τοπογραφίας

Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
157 80 Ζωγράφος

 

Αθήνα, Ιούνιος 2015

Η Επιστημονική Επιτροπή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 

 

  
    αριθμός επισκεπτών