Σύγχρονα θέματα
"ανάπτυξη"


ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος
και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών

METSOVION INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTER
M.I.R.C. of the N.T.U.A.
for the protection and development of mountainous environment
and local European cultures


 

6ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

 

"Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ."

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΕΣ, ΕΡΓΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ,

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ,

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ.


ΜΕΤΣΟΒΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, Μάρτιος 2009

 

1.  ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) ΤΟΥ Ε.Μ.Π. για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών, μετά από πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και της Επιτελικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Γραφείου Μετσόβου της Ε.Α.ΔΙ.Π. του Ε.Μ.Π. και εκτιμώντας την ουσιαστική επιτυχία των πρώτων πέντε Συνεδρίων που έγιναν ανά τριετία από το 1995, στο πλαίσιο του θεσμού του Ε.Μ.Π. "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο", αποφάσισαν την οργάνωση του 6ου ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ το Σεπτέμβριο του 2010 στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο.

Και με το Συνέδριο αυτό, την οργάνωση του οποίου (όπως και των προηγουμένων), στηρίζουν το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., η Νομαρχία Ιωαννίνων και ο Δήμος Μετσόβου, το Ε.Μ.Π. αναγνωρίζει και τιμά τη συμβολή των Μετσοβιτών ευεργετών του στην ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξή του και επιστρέφει ένα μέρος του χρέους του στην γενέτειρα τους.

Το Θέμα του 6ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. είναι:

"Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ."

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΕΣ, ΕΡΓΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ.

και επιδιώκεται μέσα απ' αυτό η στενότερη προσέγγιση του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Θεσσαλίας αλλά και όλης της Ελλάδας, με τα σχετικά Ερευνητικά Κέντρα και του φορείς του Δημοσίου και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών διεπιστημονικών συνεργασιών, οι οποίες, πέρα από τις θεωρητικές αναλύσεις και συμβολές στα θέματα του Συνεδρίου, θα πραγματεύονται και συγκεκριμένες σχετικές εφαρμογές οι οποίες θα αφορούν στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών της Ελλάδας, της Ηπείρου αλλά και ιδιαίτερα της Επαρχίας Μετσόβου.

2. ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ

Τα Συνέδρια του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. πραγματοποιούνται κάθε τρία χρόνια στο Μέτσοβο και παρουσιάζουν:

(α) Επιστημονικές, Ερευνητικές και Τεχνικές/Τεχνολογικές συμβολές επιστημόνων και Διπλωματούχων Μηχανικών, αλλά και των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Θεσσαλίας καθώς και των άλλων ΑΕΙ της χώρας, τόσο σε γενικότερα θέματα Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, όσο και σε αντίστοιχα θέματα τα οποία σχετίζονται αμέσως ή εμμέσως με το Μέτσοβο και την Επαρχία Μετσόβου αλλά και το ευρύτερο Ηπειρωτικό Περιβάλλον τους.

(β) Τις καλύτερες σπουδαστικές διπλωματικές και/ή μεταπτυχιακές εργασίες σπουδαστών του Ε.Μ.Π., και των Πανεπιστημίων της χώρας σε θέματα Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης.

(γ) Διεπιστημονικές και Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, αναλύσεις και επεξεργασίες των πολυδιάστατων σύγχρονων, πλανητικής κλίμακας και σημασίας προβλημάτων, τα οποία σχετίζονται με την παρακολούθηση και προστασία του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Πολιτισμών και γενικότερα με την πολυδιάστατη συμβολή της Παιδείας, της Έρευνας και της Τεχνολογίας στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.

3. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 6ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 6ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο παραπάνω πλαίσιο, θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή και στην μελέτη, την έρευνα και την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών για την αντιμετώπιση ορισμένων αμέσου προτεραιότητας προβλημάτων για τα οποία καλούνται ιδιαίτερα: τα τμήματα, οι τομείς και τα εργαστήρια του Ε.Μ.Π., των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, και Θεσσαλίας και των άλλων ΑΕΙ της χώρας, καθώς και οι διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες, των Α.Ε.Ι., των σχετικών Ερευνητικών Κέντρων και των Φορέων του Δημοσίου να συμβάλουν με σχετικές ερευνητικές εργασίες, ανακοινώσεις, σπουδαστικά θέματα, διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες και μελέτες, αξιοποιώντας τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και μελετητικές τους δυνατότητες στο διάστημα μέχρι την διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Η ειδικότερη θεματολογία του 6ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. περιλαμβάνει:
θεωρητικές συμβολές και συγκεκριμένες εφαρμογές οι οποίες συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη ή ολοκλήρωση μεθόδων, τεχνικών, λογισμικού και/ή λοιπών επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών και καινοτομιών σε ένα από τα παρακάτω διεπιστημονικά θεματικά πεδία:

 1. Ξαναζωντάνεμα και βελτίωση της ποιότητας ζωής στις Ορεινές Περιοχές. Στρατηγικές και Πολιτικές αντιμετώπισης του Δημογραφικού Προβλήματος.

 2. Παρατήρηση, παρακολούθηση, χαρτογράφηση, ανάδειξη και προστασία του Ορεινού Περιβάλλοντος (φυσικού / κοινωνικοοικονομικού / πολιτισμικού). Μέτσοβο, Ελλάδα, Βαλκάνια, Μεσόγειος, Ευρώπη. (Μέθοδοι, νέες τεχνολογίες, εφαρμογές, πολιτικές).

 3. Φυσικά και Ανθρώπινα Διαθέσιμα των Ορεινών Περιοχών. Διερεύνηση, Απογραφή, Αξιοποίηση των Ορυκτών, Υδατικών και Γεωθερμικών πόρων τους.

 4. Καταγραφή, διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ορεινών Περιοχών.

 5. Προβλήματα των Ορεινών Περιοχών. Πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Κατολισθήσεις. Επιπτώσεις από μεγάλα Τεχνικά Έργα.

 6. Βελτίωση των συνθηκών κατοικίας, εργασίας και παραγωγής στις Ορεινές Περιοχές.

 7. Η συμβολή των Μηχανικών και των Διεπιστημονικών, Ερευνητικών και Μελετητικών Ομάδων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των Ορεινών Περιοχών.

 8. Κτηματολόγιο, Χωροταξικός Σχεδιασμός και Πολιτική Γης στις Ορεινές Περιοχές.

 9. Ανάπτυξη φιλικών προς τον άνθρωπο, το φυσικό και το πολιτισμικό περιβάλλον μορφών ενέργειας στις Ορεινές Περιοχές.

 10. Ολοκληρωμένη και Αποκεντρωμένη (οικονομική, κοινωνική, πολιτική, τεχνική/τεχνολογική και πολιτισμική) Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών σε αρμονία και με σεβασμό στο περιβάλλον.

 11. Συμβολή στην ανάπτυξη ντόπιας παραγωγής νέων χρήσιμων για τον άνθρωπο και φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και προϊόντων στις Ορεινές Περιοχές.

 12. Συμβολή των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή νέων χρήσιμων για τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών στις Ορεινές Περιοχές (Ιατρική Τεχνολογία, Τηλεϊατρική, Τηλεπληροφορική, κ.λ.π.).

 13. Στατιστικές, Βιβλιογραφικές, κ.λ.π. Διερευνήσεις, Καταγραφές, Απογραφές, Επεξεργασίες και Θεωρητικές και Κριτικές Προσεγγίσεις στα θέματα Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Ορεινού Χώρου.

 14. Η Επαρχία Μετσόβου ως πόλος αποκεντρωμένης αρμονικής επιστημονικής και τεχνικής / τεχνολογικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού. Προϋποθέσεις, Δυνατότητες, Προοπτικές.

 15. Πλανητικές, Ευρωπαϊκές και Εθνικές Στρατηγικές Ανάπτυξης και Προστασίας των Ορεινών Περιοχών. Κριτικές Αξιολογήσεις, Τεκμηριωμένες Προτάσεις.

 16. Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Προγράμματα Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών. Αντικείμενο, Χρηματοδοτήσεις, Έργα, Δράσεις, Αποτελέσματα, Κριτικές Αξιολογήσεις.

4.  ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει και έκθεση ειδικών σπουδαστικών θεμάτων, διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών, αλλά και μελετών, εφαρμογών, έργων και ερευνών υποψηφίων διδακτόρων, διπλωματούχων Μηχανικών και άλλων επιστημόνων πάνω σε τεχνικά, τεχνολογικά, αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέματα και προβλήματα τα οποία αφορούν στις Ορεινές Περιοχές, το Μέτσοβο και την ευρύτερη περιφέρειά του.

Ειδικότερα, μ' αυτή την πρώτη ανακοίνωση το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. θέλουν να ενθαρρύνουν τα μέλη ΔΕΠ του Ε.Μ.Π. και τους σπουδαστές να προωθήσουν την εκπόνηση διπλωματικών και άλλων εργασιών στα θέματα της γενικής και της ειδικότερης θεματολογίας του Συνεδρίου.

5.  ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 • Ο Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Καθηγητής Κ.Μουτζούρης

 • Οι Αντιπρυτάνεις του Ε.Μ.Π., Καθηγητές Γ.Σπαθής και Ι.Πολύζος

 • Ο πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Καθηγητής Θ.Ξανθόπουλος, Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 • Ο πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Καθηγητής Α.Ανδρεόπουλος

 • Ο πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Καθηγητής Ν.Μαρκάτος

 • Ο Αθ.Τσουροπλής πρώην Γεν. Γραμματέας του ΥΠΕΠΘ

 • Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • Ο Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου, Δ.Πανοζάχος

 • Ο Νομάρχης Ιωαννίνων  Αλ.Καχριμάνης

 • Ο Δήμαρχος Μετσόβου Κ.Τζαφέας

6.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 • Ο Ομότιμος Καθηγητής Ευστρ.Γαλανής, Ε.Μ.Πολυτεχνείο

 • Ο Ομότιμος Καθηγητής Ερ.Καψωμένος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • Ο Ομότιμος Καθηγητής, Ι.Κουμαντάκης, Ε.Μ.Πολυτεχνείο

 • Ο Ομότιμος Καθηγητής Δ.-Δ.Μπαλοδήμος, Ε.Μ.Πολυτεχνείο

 • Ο Καθηγητής Δημ. Καλιαμπάκος, Ε.Μ.Πολυτεχνείο (εκλεγμένος)

 • Ο Καθηγητής Κ.Κουτσόπουλος, Ε.Μ.Πολυτεχνείο

 • Η Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Ε.Μ.Πολυτεχνείο

 • Ο Καθηγητής Π.Νούτσος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • Η Καθηγήτρια Ελ.Παναγιωτάτου, Ε.Μ.Πολυτεχνείο

 • Ο Καθηγητής Γ.Παναγιώτου, Ε.Μ.Πολυτεχνείο

 • Ο Καθηγητής Δ.Ρόκος, Ε.Μ.Πολυτεχνείο (Υπεύθυνος του Συνεδρίου)

7.  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 • Ο Δ.-Δ.Μπαλοδήμος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

 • Ο Ηλ. Ζούβιας, Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

 • Ο Απ.Μπίσας, Πρόεδρος του Ε.Σ.Μετσόβου και Μέλος του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

 • Η Κ.Βασίλη-Βασιλείου, Διπλ. Α.Τ.Μηχ. Ε.Ε.ΔΙ.Π.  Ε.Μ.Π.

 • Η Ε.Δημοπούλου, Λέκτορας Ε.Μ.Π.

 • Ο Π.Ζεντέλης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. (Συντονιστής της Επιτροπής)

 • Ο Αν.Λαμπρόπουλος, Διπλ. Α.Τ.Μηχ., Υπ. Δρ. Μηχ. Ε.Μ.Π.

 • Η Αν.Παπαγιάννη, Διπλ. Α.Τ.Μηχ., Ε.Ε.ΔΙ.Π.  Ε.Μ.Π.

 • Ο Διον.Παπαχρήστου, Δρ.Μηχ. Ε.Μ.Π.

 • Η Ελ.Ρόκκου, Γεωπόνος, Στέλεχος Διαχειριστικής Αρχής Π.Ε.Π. Ηπείρου

 • Ο Δ.Ρόκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. (Υπεύθυνος του Συνεδρίου)

8.  ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Αθλοθετούνται δύο βραβεία, των 1.500 € το κάθε ένα, για τις καλύτερες εργασίες τελειοφοίτων και μεταπτυχιακών σπουδαστών καθώς και υποψηφίων διδακτόρων του Ε.Μ.Π. και των άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας σε κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα της επιλογής τους:

 1. Φύση και Πολιτισμός στις Ορεινές Περιοχές στην Ελλάδα και την Ευρώπη. (Διαλεκτικές Σχέσεις και Αλληλεπιδράσεις, Διεπιστημονικές Ολιστικές Προσεγγίσεις, Μελέτες Περίπτωσης)

 2. Παραδοσιακές Περιβαλλοντικά Φιλικές Κατασκευαστικές και Παραγωγικές Τεχνικές και Τεχνολογίες στις Ορεινές Περιοχές της Ελλάδας. (Διερεύνηση, Σχέσεις με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον με τα τοπικά φυσικά διαθέσιμα και την αυτόχθονη σοφία)

 3. Διεπιστημονικές καινοτομικές λύσεις μεγάλων προβλημάτων των Ορεινών Περιοχών και των Ορεινών Νησιωτικών Περιοχών της Ελλάδας με βάση τις αρχές και τις αξίες της Ολοκληρωμένης τους Ανάπτυξης. (Τεχνολογικές, Παραγωγικές, Κοινωνικοοικονομικές Διαστάσεις, Τεκμηρίωση, Αξιολόγηση, Εφαρμογές)»

Οι εργασίες αυτές, μετά μία γενική θεωρητική εισαγωγή, θα μπορούν να πραγματεύονται το κάθε θέμα από την ειδική επιστημονική-ερευνητική-μελετητική-τεχνολογική οπτική της συγκεκριμένης ειδικότητας  των  συγγραφέων  τους και  να  παρουσιάζουν τις  μεθόδους και  τεχνικές  τους και τα συμπεράσματα, αποτελέσματα, προτάσεις τους σε κείμενο σύμφωνα με τις οδηγίες του Συνεδρίου.

Επιστημονική Επιτροπή Κρίσης των εργασιών είναι η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

 

Σε Ειδική Συνεδρίαση του Συνεδρίου θα παρουσιασθούν οι εργασίες που θα βραβευθούν και θα απονεμηθούν τα σχετικά βραβεία.

9.  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΦΙΣΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Προκηρύσσεται διαγωνισμός μεταξύ των σπουδαστών του Ε.Μ.Π. και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με βραβείο 1.000 € για την καλύτερη αφίσα του 6ου ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ με θέμα:

"Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ."

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΕΣ, ΕΡΓΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ.

 

Λεπτομέρειες για το Διαγωνισμό αυτό θα ανακοινωθούν με την 2η Ανακοίνωση του Συνεδρίου.

10.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

       Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες, διπλωματούχοι μηχανικοί, ερευνητές και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Ε.Μ.Π. και των Α.Ε.Ι. της χώρας θα πρέπει να υποβάλουν περιλήψεις των εισηγήσεών τους, στο πλαίσιο της γενικής και ειδικής θεματολογίας του Συνεδρίου μέχρι την 30η Ιουνίου 2009.

       Οι περιλήψεις θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες σε χαρτί Α4 με 2,5cm περιθώριο, να μη υπερβαίνουν τις πεντακόσιες λέξεις και να περιγράφουν με σαφήνεια: το αντικείμενο της εισήγησης, την μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος, τα εμπειρικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα συμπεράσματα.

       Οι υποψήφιοι εισηγητές θα πρέπει να συμπεριλάβουν στις περιλήψεις τους και τις πιο βασικές βιβλιογραφικές τους αναφορές.

       Στις περιλήψεις θα πρέπει να προτάσσονται κεντρωμένα: Ο τίτλος της εργασίας και στη συνέχεια τα ονόματα, οι ιδιότητες και οι διευθύνσεις των συγγραφέων.

      Οι εισηγητές των οποίων οι περιλήψεις θα επιλεγούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα ειδοποιηθούν μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2009 για να υποβάλουν το πλήρες κείμενο των εισηγήσεών τους με τελική προθεσμία την 31η Μαρτίου 2010 σύμφωνα με τις προδιαγραφές οι οποίες θα τους σταλούν.

     Οι προθεσμίες θα τηρηθούν αυστηρά και μόνο οι εργασίες των οποίων το πλήρες κείμενο θα εγκριθεί από την Επιστημονική Επιτροπή θα δημοσιευθούν στον τόμο των Πρακτικών.

Για κάθε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. (Καθηγητής Δ.Ρόκος), τηλ. 7722593 και 7723448, Fax: 7722594 και Email: drdrok@central.ntua.gr και mirc@central.ntua.gr .

Οι Εισηγήσεις και οι Περιλήψεις θα πρέπει να αποστέλλονται στη Διεύθυνση:

Καθηγητή Δ.Ρόκο
Επιστημονικό Υπεύθυνο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης
Τομέας Τοπογραφίας

Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
157 80 Ζωγράφος

 

Αθήνα, Μάρτιος 2009

Η Επιστημονική Επιτροπή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 

 

  
    αριθμός επισκεπτών