Σύγχρονα θέματα
"παιδεία"


6Ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο

του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Ερευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)

του ΕΜΠ, 16-19 Σεπτεμβρίου στο Μέτσοβο

 

1. ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) ΤΟΥ Ε.Μ.Π. για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε., μετά από πρόταση της Επιτροπής Σύνδεσης του Ε.Μ.Π. με το Μέτσοβο και και εκτιμώντας την ουσιαστική επιτυχία των πρώτων πέντε Συνεδρίων που έγιναν ανά τριετία από το 1995, στο πλαίσιο του θεσμού του Ε.Μ.Π. "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο", αποφάσισαν την οργάνωση του 6ου ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ στις 16-19 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο.

Και με το Συνέδριο αυτό, το Ε.Μ.Π. αναγνωρίζει και τιμά τη συμβολή των Μετσοβιτών μεγάλων ευεργετών του στην ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξή του και επιστρέφει ένα μέρος του χρέους του στην γενέτειρα τους.

    

Το Θέμα του 6ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. είναι:

"Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ"

και επιδιώκεται μέσα απ' αυτό η στενότερη προσέγγιση του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Θεσσαλίας αλλά και όλης της Ελλάδας, με τα σχετικά Ερευνητικά Κέντρα και του φορείς του δημοσίου και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών διεπιστημονικών συνεργασιών, οι οποίες, πέρα από τις θεωρητικές αναλύσεις και συμβολές στα θέματα του Συνεδρίου, θα πραγματεύονται και συγκεκριμένες σχετικές εφαρμογές οι οποίες θα αφορούν στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών της Ελλάδας, της Ηπείρου αλλά και ιδιαίτερα της Επαρχίας Μετσόβου.

2. ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ

Τα Συνέδρια του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ._.Ε. του Ε.Μ.Π. πραγματοποιούνται κάθε τρία χρόνια στο Μέτσοβο και

παρουσιάζουν:

(α) Επιστημονικές, Ερευνητικές και Τεχνικές/Τεχνολογικές συμβολές επιστημόνων και Διπλωματούχων Μηχανικών, αλλά και των μελών του _ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Θεσσαλίας καθώς και των άλλων ΑΕΙ της χώρας, τόσο σε γενικότερα θέματα Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, όσο και σε αντίστοιχα θέματα τα οποία σχετίζονται αμέσως ή εμμέσως με το Μέτσοβο και την Επαρχία Μετσόβου αλλά και το ευρύτερο Ηπειρωτικό Περιβάλλον τους. (β) Τις καλύτερες σπουδαστικές διπλωματικές και/ή μεταπτυχιακές εργασίες σπουδαστών του Ε.Μ.Π., και των Πανεπιστημίων της χώρας σε θέματα Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. (γ) Διεπιστημονικές και Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, αναλύσεις και επεξεργασίες των πολυδιάστατων σύγχρονων, πλανητικής κλίμακας και σημασίας προβλημάτων, τα οποία σχετίζονται με την παρακολούθηση και προστασία του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Πολιτισμών και γενικότερα με την πολυδιάστατη συμβολή της Παιδείας, της Έρευνας και της Τεχνολογίας στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.

Τα Συνέδρια του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. αποτελούν πλέον θεσμό του Ε.Μ.Π., πραγματοποιούνται από το 1995 κάθε τρία χρόνια στο Μέτσοβο.

 

Το 1ο συνέδριο με τίτλο «Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, επιστρέφοντας ένα Μέρος του Χρέους», που έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου 5-7 Μαίου 1995 έδειξε το βαθύτερο νόημα αυτής της προσπάθειας: Να αναγνωρίσει την ανεκτίμητη προσφορά των Μεγάλων Ηπειρωτών Ευεργετών και να επιστρέψει ένα Μέρος του Χρέους, στην ιδιαίετερη πατρίδα τους, το Μέτσοβο.

Το 2ο συνέδριο είχε θέμα «Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση», και πραγματοποιήθηκε 3-6/6/1998, το 3ο «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και Πράξη», το 4ο "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου" και το 5ο είχε θέμα "Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το χθες στο αύριο".

Εχουν ήδη κυκλοφορήσει τα πρακτικά των τεσσάρων πρώτων συνεδρίων που διοργάνωσε το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του ΕΜΠ. Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: www.ntua.gr/MIRC.

 

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου►

3. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 6ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 6ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

στο παραπάνω πλαίσιο, θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή και στην μελέτη, την έρευνα και την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών για την αντιμετώπιση ορισμένων αμέσου προτεραιότητας προβλημάτων για τα οποία καλούνται ιδιαίτερα: τα τμήματα, οι τομείς και τα εργαστήρια του Ε.Μ.Π., των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, και Θεσσαλίας και των άλλων ΑΕΙ της χώρας, καθώς και οι διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες, των Α.Ε.Ι., των σχετικών Ερευνητικών Κέντρων και των Φορέων του δημοσίου να συμβάλουν με σχετικές ερευνητικές εργασίες, ανακοινώσεις, σπουδαστικά θέματα, διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες και μελέτες, αξιοποιώντας τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και μελετητικές τους δυνατότητες στο διάστημα μέχρι την διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Η ειδικότερη θεματολογία του 6ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. περιλαμβάνει:

θεωρητικές συμβολές και συγκεκριμένες εφαρμογές οι οποίες συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη ή ολοκλήρωση μεθόδων, τεχνικών, λογισμικού και/ή λοιπών επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών και καινοτομιών σε ένα από τα παρακάτω διεπιστημονικά θεματικά πεδία:

1.      Ξαναζωντάνεμα και βελτίωση της ποιότητας ζωής στις Ορεινές Περιοχές. Στρατηγικές και Πολιτικές αντιμετώπισης του δημογραφικού Προβλήματος.

2.      Παρατήρηση, παρακολούθηση, χαρτογράφηση, ανάδειξη και προστασία του Ορεινού Περιβάλλοντος (φυσικού / κοινωνικοοικονομικού / πολιτισμικού). Μέτσοβο, Ελλάδα, Βαλκάνια, Μεσόγειος, Ευρώπη. (Μέθοδοι, νέες τεχνολογίες, εφαρμογές, πολιτικές).

3.      Φυσικά και Ανθρώπινα διαθέσιμα των Ορεινών Περιοχών. διερεύνηση, Απογραφή, Αξιοποίηση των Ορυκτών, Υδατικών και Γεωθερμικών πόρων τους.

4.      Καταγραφή, διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ορεινών Περιοχών.

5.      Προβλήματα των Ορεινών Περιοχών. Πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Κατολισθήσεις. Επιπτώσεις από μεγάλα Τεχνικά Έργα.

6.      Βελτίωση των συνθηκών κατοικίας, εργασίας και παραγωγής στις Ορεινές Περιοχές.

7.      Η συμβολή των Μηχανικών και των Διεπιστημονικών, Ερευνητικών και Μελετητικών Ομάδων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των Ορεινών Περιοχών.

8.      Κτηματολόγιο, Χωροταξικός Σχεδιασμός και Πολιτική Γης στις Ορεινές Περιοχές.

9.      Ανάπτυξη φιλικών προς τον άνθρωπο, το φυσικό και το πολιτισμικό περιβάλλον μορφών ενέργειας στις Ορεινές Περιοχές.

10.  Ολοκληρωμένη και Αποκεντρωμένη (οικονομική, κοινωνική, πολιτική, τεχνική/τεχνολογική και πολιτισμική) Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών σε αρμονία και με σεβασμό στο περιβάλλον.

11.  Συμβολή στην ανάπτυξη ντόπιας παραγωγής νέων χρήσιμων για τον άνθρωπο και φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και προϊόντων στις Ορεινές Περιοχές.

12.  Συμβολή των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή νέων χρήσιμων για τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών στις Ορεινές Περιοχές (Ιατρική Τεχνολογία, Τηλεϊατρική, Τηλεπληροφορική, κ.λ.π.).

13.  Στατιστικές, Βιβλιογραφικές, κ.λ.π. Διερευνήσεις, Καταγραφές, Απογραφές, Επεξεργασίες και Θεωρητικές και Κριτικές Προσεγγίσεις στα θέματα Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Ορεινού Χώρου.

14.  Η Επαρχία Μετσόβου ως πόλος αποκεντρωμένης αρμονικής επιστημονικής και τεχνικής / τεχνολογικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού. Προϋποθέσεις, δυνατότητες, Προοπτικές.

15.  Πλανητικές, Ευρωπαϊκές και Εθνικές Στρατηγικές Ανάπτυξης και Προστασίας των Ορεινών Περιοχών. Κριτικές Αξιολογήσεις, Τεκμηριωμένες Προτάσεις.

16.  Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Προγράμματα Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών. Αντικείμενο,

17.  Χρηματοδοτήσεις, Έργα, Δράσεις, Αποτελέσματα, Κριτικές Αξιολογήσεις.

 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1.      Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Καθηγητής Κ.Μουτζούρης

2.      Αντιπρυτάνεις του Ε.Μ.Π., Καθηγητές Γ.Σπαθής και Ι.Πολύζος

3.      Πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Καθηγητής Θ.Ξανθόπουλος, π. Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

4.      Πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Καθηγητής Α.Ανδρεόπουλος

5.      Πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Καθηγητής Ν.Μαρκάτος

6.      Αθ.Τσουροπλής πρώην Γεν. Γραμματέας του ΥΠΕΠΘ

7.      Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ι.Γεροθανάσης

8.      π. Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου, Δ.Πανοζάχος

9.      Νομάρχης Ιωαννίνων Αλ.Καχριμάνης

10.  Δήμαρχος Μετσόβου Κ.Τζαφέας

    

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1.      Ομότιμος Καθηγητής Ευστρ.Γαλανής, Ε.Μ.Πολυτεχνείο

2.      Ομότιμος Καθηγητής Ερ.Καψωμένος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

3.      Ομότιμος Καθηγητής, Ι.Κουμαντάκης, Ε.Μ.Πολυτεχνείο

4.      Ομότιμος Καθηγητής Δ.-Δ.Μπαλοδήμος, Ε.Μ.Πολυτεχνείο

5.      Καθηγητής Δημ. Καλιαμπάκος, Ε.Μ.Πολυτεχνείο (εκλεγμένος)

6.      Καθηγητής Κ.Κουτσόπουλος, Ε.Μ.Πολυτεχνείο

7.      Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Ε.Μ.Πολυτεχνείο

8.      Καθηγητής Π.Νούτσος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

9.      Καθηγήτρια Ελ.Παναγιωτάτου, Ε.Μ.Πολυτεχνείο

10.  Καθηγητής Γ.Παναγιώτου, Ε.Μ.Πολυτεχνείο

11.  Καθηγητής Δ.Ρόκος, Ε.Μ.Πολυτεχνείο (Υπεύθυνος του Συνεδρίου)

    

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1.      Δ.-Δ.Μπαλοδήμος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

2.      Ηλ. Ζούβιας, Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ._.Ε. του Ε.Μ.Π.

3.      Απ.Μπίσας, Πρόεδρος του Ε.Σ.Μετσόβου και Μέλος του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ._.Ε. του Ε.Μ.Π.

4.      Κ.Βασίλη-Βασιλείου, _ιπλ. Α.Τ.Μηχ. Ε.Ε._Ι.Π. Ε.Μ.Π.

5.      Ε.Δημοπούλου, Λέκτορας Ε.Μ.Π.

6.      Π.Ζεντέλης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. (Συντονιστής της Επιτροπής)

7.      Αν.Λαμπρόπουλος, _ιπλ. Α.Τ.Μηχ., Υπ. _ρ. Μηχ. Ε.Μ.Π.

8.      Αν.Παπαγιάννη, _ιπλ. Α.Τ.Μηχ., Ε.Ε._Ι.Π. Ε.Μ.Π.

9.      Διον.Παπαχρήστου, Δρ.Μηχ. Ε.Μ.Π.

10.  Ελ.Ρόκκου, Γεωπόνος, Στέλεχος Διαχειριστικής Αρχής Π.Ε.Π. Ηπείρου

11.  Δ.Ρόκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. (Υπεύθυνος του Συνεδρίου)

 

Περισσότερες πληροφορίες για το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:

www.ntua.gr/MIRC

    

  

 

 
      αριθμός επισκεπτών